martedì 9 settembre 2014

Nuoro. Presentados sos resurtados de su progetu subra de su bilinguismu in Sardigna.

Eris in s'aula Cunsiliare de sa Provìntzia de Nùgoro sas dutoressas Antonella Sorace e Manuela Mereu ant presentadu sos resurtados de su progetu chi at bidu impinnadas 8 iscolas cun 85 pitzinnos de I e II elementare.
Su progetu a incuru de s’universidade de Edimburgo, cun su patrotzìniu de sa Provìntzia de Nùgoro e su contributu de sa Regione Sardigna, est duradu un’annu, sa punna fiat cussa de mustrare sos efetos positivos de su bilinguismu a livellu cognitivu e linguìsticu e de fàghere a manera chi mòrgiant totus cussas ideas isballiadas chi galu girant in contu de imparu de duas o prus limbas.
Pro su progetu est istada seberada sa provìntzia de Nùgoro, est essidu a campu chi inoghe b’at un’ategiamentu positivu a chistionare sardu in domo, chi b’at una volontade de lu promòvere e de l’amparare e chi sos pitzinnos chi ant leadu parte a su progetu ant decraradu de èssere cumpetentes a lu chistionare.
Unu de sos datos chi ant influentzadu su sèberu subra de sa provìntzia de Nùgoro est chi inoghe sa cumpetèntzia linguìstica (in sardu) est sa prus arta de totu sa Sardigna: su 76%, sos chi tenent sa cumpetèntzia tenent un’edade chi andat dae sos 35 a sos 59 annos.

Iscolas impinnadas in su progetu:
istitutu cumprensivu de Fonne
istitutu cumprensivu de Orgòsolo
iscola Biscollai de Nùgoro
iscola Montegurtei de Nùgoro
iscola de Mamoiada
istitutu cumprensivu de Dèsulo
istitutu cumprensivu de Tonara
istitutu cumprensivu de Lula.

Sos pitzinnos coinvoltos sunt istados partzidos in 2 categorias : 40 bilìngue e 45 monolìngue, custa partzidura est istada fata in base a sos resurtados bogados a campu cun unu cuestionàriu soministradu a sos babbos e a sas mamas issoro, su cuestionàriu est cussu UBiLEC (Utrecht Bilingual Language Exposure Calculator) chi càlculat cantu unu pitzinnu est espostu a una cunditzione de bilinguismu. Sa provas impreadas cun sos pitzinnos fiant 4 linguìsticas e 3 cognitivas, in sos resurtados essit a campu chi sos pitzinnos bilìngue ant fatu prus pagos errores. A s’incomintzu de s’annu iscolàsticu, sos pitzinnos minores tenent prus dificultades a cumprèndere sas frases ma a pustis de un’annu megiorant meda e nche colant sos resurtados de sos monolìngue chi imbetzes non megiorant ma tenent sos matessi resurtados de in antis.  
Su prus de sos pitzinnos bilìngue istant in sa Comuna de Orgòsolo, in ue dae s’istùdiu essit a campu chi subra de 21 pitzinnos 20 sunt bilìngue.

S’atòbiu est istadu moderadu dae Gianfranca Loggias, assessore provintziale a s’ istrutzione, ant leadu parte Giuseppe Dessena (Capo di gabinetto de s’assessoradu regionale istrutzione) cun s’assessora Firino chi at sutalineadu s’importu de imparare su sardu a sos pitzinnos pro fàghere a manera chi sa limba sigat e su fatu chi in dae segus de cada limba b'at una cultura chi cun sa limba matessi campat...


Nessun commento:

Posta un commento